Regulamin OWH

Dziękujemy za odwiedziny naszego sklepu internetowego oraz za zainteresowanie naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania Ogólnych Warunków Handlowych w dalszej części zwanych OWH.

Niniejsze zapisy prezentowane w ramach OWH stanowią zbiór ogólnych zasad korzystania ze strony www.e-ctd.pl i www.suga.com.pl oraz regulują zasady dokonywania sprzedaży przez naszą firmę.

Jednocześnie informujemy, że nasza oferta opiera się głównie o zasoby własne i nie opiera się o model tzw. dropshippingu. Nasz model tworzy więc komfortowe środowisko współpracy oraz gwarantuje pełną kontrolę stanu dostarczanych produktów. Część produktów zostało objęte programem wewnętrznym eCO, którego założenia będzie można odczytać w dalszej części OWH.

1. Strony.

Niniejszy zbiór zasad konstytuuje następujące osobowości:

1a. Właściciel strony www.e-ctd.pl i www.suga.com.pl pełniący rolę i zwanego dalej równocześnie:

- administratora danych osobowych
- Sprzedającego
- biorącego w odpowiedzialność za skutek zawieranej umowy
- właściciela wszelkich treści opublikowanych na stronie www.suga.com.pl

1b. Kupującego pełniącego rolę i zwanego dalej równocześnie:

- użytkownika strony www.e-ctd.pl i www.suga.com.pl
- Kupującym
- dokonującego czynności

2. Centrum Techniki Diamentowej

2a. Sprzedającym jest firma F.P.H. SUGA Michał Nawrocki

2b. Dane kontaktowe i adres siedziby firmy:

F.P.H. SUGA Michał Nawrocki
Suchanówko 19
73-132 Suchań
NIP (PL)8512909278
Regon 320754205
BDO 000246544
e-mail: bok@suga.com.pl
telefony:    Biuro Obsługi Klienta - (048)5043 33043
                     Dział Handlowy i Serwis - (048)7943 30304

2c. Kupującym jest użytkownik strony internetowej, który skutecznie sformułował zamówienie i skutecznie wniósł opłatę w umówionej wysokości i zakresie. W dalszej treści OWH nastąpi wyodrębnienie pojęcia Kupującego jako konsumenta oraz Kupującego będącego podmiotem gospodarczym lub prawnym.

3. Misja firmy

Od samego początku istnienia firmy, głównym założeniem było transparentne promowanie wartości użytkowych produktów w aspektach ściśle związanych z optymalizowaniem środowiska pracy. Bazując na doświadczeniu zawodowym założyciela jak i nieocenionych relacjach z dostawcami, wszystkie oferowane produkty mają za zadanie wnosić realną wartość w tak zwanej rutynie zawodowej bez względu na charakter pracy. Każdy oferowany produkt wywodzi się z oferty podmiotów, które w ocenie Sprzedającego wzbudzają bezdyskusyjne zaufanie, charakteryzują się wysoką kulturą współpracy i oferują produkty co najmniej dobrej jakości bez względu na dedykowany segment branżowy. Użytkownik naszej strony internetowej korzystając z zasobów zgromadzonych przyjmuje do wiadomości, że oferta do niego kierowana jest oparta o subiektywne wrażenia założyciela.

4. Swoboda

Każdy wizytujący otrzymuje dostęp do naszych zasobów informacyjnych i akceptuje zasady z ich korzystania. Dokładamy starań aby treści prezentowane w ramach strony były możliwie wyczerpujące i klarowne. Wszystkie zasoby chronione są prawami autorskimi i zabrania się ich powielania bez wiedzy i zgody właściciela strony.

5. Cel informacyjny

Konstrukcja opisów, materiałów pomocniczych dopasowywanych do charakteru oferowanego przedmiotu tworzone są w taki sposób, aby umożliwić najlepszą identyfikację cech, jednocześnie wywiązując Sprzedającego z obowiązku informacyjnego. Część opisowa może nieznacznie odbiegać od deklarowanych przez danego producenta w oparciu o przeprowadzone badania i zbiór wniosków własnych ustalonych przez Sprzedającego, z czym użytkownik strony się zgadza.

6. Zamówienia i zawieranie umów handlowych

Ponad wszelką miarę cenimy sobie klarowność wszelkich form współpracy i współistnienia w życiu gospodarczym, dlatego sposób procedowania zamówień oraz powstania zobowiązania Sprzedającego wobec Nabywcy ustalony został według niniejszego porządku.

6a. Zamówienia produktów Kupujący dokonuje za pomocą narzędzia zwanym dalej „koszykiem” poprzez dodawanie produktów do jego formy.

6b. Algorytm strony w koszyku dokonuje zliczenia i przedstawia podsumowanie zebranych rekordów do wiadomości Kupującego. Wszystkie produkty posiadają opis kluczowych cech oraz czytelną wizualizację. Kupujący zna cenę, przeznaczenie oraz dostępność produktu. Dokonując zamówienia akceptuje zaproponowane warunki.

6c. Wszystkie ceny zawierają wyszczególnione wartości kwot netto oraz brutto tj.z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).

6d. W momencie składania zamówienia Kupujący informowany jest o kosztach obsługi kurierskiej szerzej opisanych w pkt.14 OWH.

6e. Kupujący wprowadza wymagane dane osobowe lub dane podmiotu, który reprezentuje w celu umożliwienia Sprzedającemu skuteczne wywiązanie się z zawartej umowy oraz wprowadzenia dokumentu fiskalnego.

6f. Kupujący akceptuje fakt, że okoliczność błędu systemowego lub magazynowego może skutkować ujęciem w koszyk produktu, którym w danym momencie Sprzedający nie dysponuje lub dysponuje egzemplarzem, w którym Sprzedający wykrył wadę w chwili przygotowywania zamówienia do wysyłki. Wówczas Kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz poinstruowany o możliwych rozwiązaniach sytuacji. Ze względu na dążenie do zapewnienia najwyższego możliwego poziomu świadczonych usług Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania wadliwego produktu tym samym o dołożenie starań w obronie interesu Kupującego – co Kupujący akceptuje.

6g. Kupujący może anulować zamówienie przed jego zrealizowaniem lub dokonać zmiany zakresu zamówienia wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z Biurem Obsługi Klienta firmy F.P.H. SUGA drogą elektroniczną na adres bok@suga.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (+48)5043 33043 lub (+48)7943 30304.

6h. Wszystkie zamówienia składane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarówno chroniącymi jak i nakładającymi obowiązku na obydwie strony.

6i. Zamówienia dokonane poprzez stronę www.e-ctd.pl i www.suga.com.pl wyczerpują charakter umów zawieranych na odległość i podlegają przepisom stosowanym do tego charakteru czynności.

6j. Użytkownik strony może wystąpić o sformułowanie oferty indywidualnej dopasowanej do jego potrzeb poprzez wiadomość elektroniczną na adres bok@suga.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (48)5043 33043 lub (48)7943 30304.

6k. OWH jest ogólnodostępny i brak zapoznania się z jego treścią przed złożeniem zamówienia nie wyłącza odpowiedzialności Kupującego wobec Sprzedającego.

7. Przedmiot umowy.

Przedmiot umowy obejmuje zakres wybranych przez Kupującego produktów zgodnie z przedstawionymi atrybutami – uznaje się, że każdorazowo Kupujący jest informowany przed zawarciem umowy o warunkach – poprzez treść oferty lub w trakcie uzgodnień w trybie konsultacji i ujawnienia oferty indywidualnej. W pozostałym zakresie zastosowanie mają niniejsze zapisy OWH.

7a. Sprzedający deklaruje dostarczenie produktów zgodnych z zadeklarowanym zapotrzebowaniem i bez konsultacji z Kupującym nie wniesie w zakres dostawy produktów zamiennych o przybliżonych cechach.

8. Prawa do dysponowania przedmiotem umowy.

Do momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego, związanej z umocowanym zamówieniem produkty pozostają własnością Sprzedającego. Wniesienie w stan konta bankowego umówionej kwoty stanowi o momencie przeniesienia własności na Kupującego. Jednocześnie Sprzedający określa termin dokonania dostawy w pkt.13 oraz pkt.14 OWH oraz określa obowiązki Kupującego związane z odbiorem przedmiotu zamówienia w pkt.9 OWH.

9. Obowiązek dokonania odbioru.

Kupujący zobowiązany jest do odebrania przesyłki kurierskiej lub innej formy dostawy zgodnie z zawartą umową i tym samym zwolnienia Sprzedającego z obowiązku. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających odbiór przesyłki Kupujący zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Sprzedającego przed zaistnieniem nieskutecznego doręczenia. W przypadku zaniedbania obowiązku informacyjnego Kupujący może zostać obciążony kosztem powstałej dodatkowej obsługi kurierskiej do wysokości kwoty faktycznie obciążającej Sprzedającego. Kupujący zobowiązany jest do wyznaczenia pełnomocnika zdolnego do dokonania odbioru przesyłki w terminie do 14 dni kalendarzowych pod rygorem rozwiązania jednostronnego umowy z winy Kupującego. Wszystkie zamówienia w ramach sklepu pod adresem www.e-ctd.pl lub www.suga.com.pl zawierane są z deklarowanym obowiązkiem zapłaty bez wyjątków. Politykę zwrotu środków reguluje pkt.17a i pkt.17b OWH.

10. Kontakt ze Sprzedającym.

Za zasadniczą formę komunikacji na odległość pomiędzy stronami uznaje się pocztę elektroniczną (e-mail), pocztę tradycyjną, elektroniczny formularz udostępniony na stronie internetowej Sprzedającego oraz kontakt telefoniczny. Niezbędne dane kontaktowe odnaleźć można w pkt. 2b OWH. Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Kupującym w oparciu o dobrowolnie udostępnione dane w ramach bieżącej obsługi przedmiotu umowy.

11. Sposób płatności.

Za sposób płatności uznaje się instrumenty udostępnione w systemie płatniczym obsługującym stronę www.e-ctd.pl oraz stronę www.suga.com.pl. Dokonanie zapłaty wyznacza moment zawarcia umowy ze Sprzedającym.

Płatności realizowane są przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego w oparciu o narzędzia dostarczone przez podmiot obsługujący stronę Sprzedającego. Przyjmuje się, że poprawnie zdefiniowane zamówienie nabywa mocy prawnej po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego:

ALIOR BANK PL59 2490 0005 0000 4530 3056 8570
SWIFT ALBPPLPW

Z zastrzeżeniem wymagalności co do zawartego w tytule przelewu numeru zamówienia, numeru dokumentu niefiskalnego (pro forma) lub numeru dokumentu fiskalnego udostępnionego Kupującemu.

12. Termin płatności.

System zamówień zakłada dokonywanie zapłaty z góry przez Kupującego, w niektórych przypadkach (np. uchybienie funkcjonalności strony spowodowany nie z winy Sprzedającego) termin może zostać umownie wydłużony do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia sformułowania zamówienia. W przypadku umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi i prawnymi mogą mieć miejsce indywidualnie określone terminy płatności. Termin wysyłki przedmiotu zamówienia reguluje pkt.14 OWH.

13. Czas realizacji zamówienia.

Za wiążący czas realizacji zamówienia przyjmuje się wartość wyrażoną w czasie i dobrowolnie zadeklarowaną przez Sprzedającego licząc od momentu zaksięgowania wpłaty przypisanej do zamówienia. Analogicznie jeżeli Sprzedający deklaruje czas realizacji zamówienia w terminie 24 godzin oznacza to, że w tym ściśle określonym przedziale czasu (od momentu zaksięgowania środków do momentu upłynięcia 24 godzin) przedmiot zamówienia zostanie przez niego przygotowany i zgłoszony do odbioru przez kuriera. Czas realizacji zamówienia stanowi uściślenie terminu gotowości przedmiotu do wysyłki. Sprzedający deklarując czas dłuższy niż 24-godzinny na przygotowanie przesyłki i zlecenie jej do odbioru informuje, że przedmiot ten znajduje się w magazynie zewnętrznym i musi nastąpić wewnętrzne przemieszczenie przedmiotu z magazynu zewnętrznego do punktu wydania przesyłek jakim jest magazyn główny SCH1 - konieczność ta jest jednoznacznie orientacyjną deklaracją czasową i może ulec wydłużeniu z przyczyn od Sprzedającego niezależnych. Wyrażona wartość w czasie nie jest tożsama z momentem przekazania przedmiotu zamówienia przez kuriera Kupującemu. Terminy doręczeń reguluje pkt.14 OWH.

14. Koszt i termin dostawy.

Sposób oraz koszt dostawy jest każdorazowo ustalany z Kupującym. Udzielona informacja ma miejsce pod postacią wyszczególnionej kwoty w koszyku lub wyrażona w korespondencji w przypadku ujawnienia oferty indywidualnej na prośbę użytkownika strony. Przyjmuje się, że Kupujący został skutecznie poinformowany o sposobie dokonania dostawy oraz o jej koszcie w momencie poprzedzającym moment zawarcia umowy. Jeżeli w przedstawionym podsumowaniu zakresu zamówienia nie widnieje wyszczególniony koszt dostawy, oznacza to, że w tym zakresie dostawy kosztu obsługi kurierskiej Kupujący nie ponosi. Ceny dostaw odwołują się do cen rynkowych w oparciu o umowę pomiędzy Sprzedającym a podmiotem trzecim.

Termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi wartość w czasie niezbędnym do przygotowania przedmiotu zamówienia do wysyłki (pkt.13 OWH) z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przetransportowania go przez podmiot w tym celu zakontraktowany (firmę kurierską). Dla przedmiotów z zadeklarowanym czasem realizacji w przedziale od 24 do 48 godzin, za doręczone zamówienie w terminie akceptowanym przez strony uznaje się termin 7 dni kalendarzowych od momentu skutecznie złożonego zamówienia. Co do zasady Sprzedający deklaruje, że dokłada starań aby czas doręczenia miał wymiar jak najkrótszy. Dla grup produktów z oznaczeniem "na zamówienie" lub "w produkcji" za obowiązujące uznaje się deklarowane czasy a Kupujący je akceptuje. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nie dochowania staranności przez Kupującego w pozyskaniu informacji na temat deklarowanego czasu realizacji lub kosztu dostawy.

15. Program eCO.

Sprzedający w ramach prowadzonego wewnętrznie programu redukcji wykorzystywanych opakowań z tworzyw sztucznych oraz zapobiegania nadmiernemu gromadzeniu odpadów z tworzyw sztucznych zawiera umowy z dostawcami produktów z pominięciem opakowań jednostkowych. Program ma za zadanie realnie wpłynąć na równowagę środowiskową i w tym celu Sprzedający posługuje się opakowaniami pochodzącymi z recyklingu oraz możliwie najmniej szkodliwymi. Kupujący akceptuje zasady działania programu eCO i przyjmuje do wiadomości, że nabywa produkty w opakowaniach tzw. ekologicznych. Sprzedający stosuje jako dodatkowe zabezpieczenie produktów fragmenty pozostałe z przyjętych zabezpieczeń opakowań zbiorczych aby maksymalnie na miarę swoich możliwości wydłużyć ich użyteczność i nie przekazywać od razu w oparciu o wygodę do składowania w wyspecjalizowanym punkcie co mogłoby mieć wpływ na przesilenie lokalnej gospodarki odpadami. Etap ten konsumuje czas pracy Sprzedającego ale uwzględniając cel sam w sobie jest on w ocenie Sprzedającego wartym zaangażowania.

Wszystkie produkty objęte programem posiadają oznaczenie graficzne w niniejszej formie: 

16. Reklamacje.

Za podstawę do złożenia reklamacji przyjmuje się czynności i następstwa:

- zaniedbania ze strony Sprzedającego w aspekcie zgodności zamówienia, terminu dostawy oraz innych zdarzeń będących efektem bezpośrednich działań Sprzedającego;
- wykrycia wady fizycznej lub prawnej przedmiotu zamówienia (z tyt. Rękojmi) na zasadach uregulowanych w obowiązującej ustawie Kodeks cywilny;
- sposobu dokonania dostawy bezpośrednio przez Sprzedającego
- sposobu przekazywania informacji stanowiących fundamentalny czynnik warunkujący zdolność do zastosowania przedmiotu umowy

16a. Za właściwą i skuteczną formę złożenia reklamacji uznaje się wyłącznie zarejestrowaną na piśmie drogą poczty tradycyjnej lub elektronicznej (dane korespondencyjne do tego celu ujęte zostały w pkt.2b OWH. Wszelkie formy zgłoszeń dokonanych telefonicznie lub poprzez aplikacje tzw. komunikatory nie będą uznawane jako skutecznie wniesione.

16b. Sprzedający udostępnia formularz reklamacyjny. Zastosowanie innego wzoru nie stanowi o utracie jego skuteczności.

16c. Reklamacje i inne pokrewne czynności z tytułu gwarancji rozpatrywane są w terminie ustawowym tj. do 30 dni od momentu skutecznego wniesienia.

16d. Zgłoszone reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w terminie ustawowym tj. do 14 dni od momentu skutecznego wniesienia.

16e. Wszystkie czynności związane z obsługa reklamacji odbywają się w ramach ustawy Kodeks Cywilny.

16f. Reklamacji nie podlegają wszystkie narzędzia diamentowe bez wyjątków, których pierwsze użycie nie wykazały istotnej wady lub pierwsze użycie miało miejsce w czasie dłuższym niż 14 dni od momentu dostarczenia narzędzia przez Sprzedającego. Za pierwsze użycie rozumie się pierwszą czynność użycia. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za właściwe posługiwanie się narzędziami, zabezpieczenie obszaru pracy oraz użytkownika, stosowanie narzędzi współdziałających zgodnie z przeznaczeniem stosowanego narzędzia diamentowego i w oparciu o podstawowe zasady bezpieczeństwa stosowania narzędzi skrawających. Sprzedający każdorazowo dokonuje inspekcji pod kątem wykrycia wad fizycznych narzędzia i dostarcza wyłącznie nie budzące wątpliwości przedmioty. Użytkownik bezpowrotnie traci prawo do reklamacji narzędzia diamentowego po drugim użyciu. Za drugie użycie rozumie się ponowioną czynność tj.następującą po pierwszym użyciu i nie jest tożsamy z okresem czasu tylko fizycznym użyciem przedmiotu w cyklu roboczym. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego zastosowania produktu, niedostosowania produktu do warunków w obszarze pracy, niedopasowania produktu do czynności oraz następstw nieprawidłowego przechowywania. Utrata prawa do reklamacji ściśle związana jest z bezpowrotną utratą pierwotnych cech produktu oraz co wynika z zasady dochowania staranności względem bezpieczeństwa stosowania narzędzi skrawających w tym stosowania narzędzi o nieokreślonym i nieudokumentowanym użyciu.

17. Odstąpienie od umowy.

17a. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje konsumentowi i osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w sposób ograniczony ustawowo) w ramach Ustawy o Prawach Konsumenta z zastosowaniem wyłączeń tego prawa w odniesieniu do umów lub ich części, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz.

17b. Z zastrzeżeniem pkt.17a OWH konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem rzeczy (np. przesyłki kurierskiej). Prawo do odstąpienia nie dotyczy produktów oznaczonych jako bezzwrotne oraz wyprodukowanych na indywidualne zamówienie. Do skutecznego zachowania terminu odstąpienia konieczne jest wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem. Sposób i dane niezbędne do skutecznego wysłania oświadczenia zawarte są w pkt.2b OWH. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r znajduje się na końcu treści OWH.

17c. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować Sprzedającego:

F.P.H. SUGA Michał Nawrocki
Suchanówko 19
73-132 Suchań
NIP (PL)8512909278
e-mail: bok@suga.com.pl

- o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (w oparciu o oficjalne pismo pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Kupujący może skorzystać z udostępnionego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem ustawowego terminu 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

17d. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, w której doszło do przeniesienia własności ze sprzedającego na Kupującego czyli w dniu, w którym Sprzedający otrzymał zapłatę za przedmiot umowy – rozpoczyna się od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub inną upoważnioną do objęcia przedmiotu umowy osobę trzecią, jednak inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele przedmiotów dostarczanych na mocy uznanych warunków partiami lub w częściach lub polega na regularnym dostarczaniu przedmiotów w określonym umową czasie – termin biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu rozpoczyna się analogicznie według mających kolejno miejsce zdarzeń.

Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy ze Sprzedającym w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia upoważniona w sposób prawny i inna niż przewoźnik lub wskazana przez Sprzedającego weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Sprzedający zwraca otrzymane środki Kupującemu, w tym koszty dostarczenia przedmiotu umowy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy dostępny dla Sprzedającego, oraz w przypadku przesyłek paletowych ponadgabarytowych stanowiących niestandardową formę dostawy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został skutecznie poinformowany o decyzji odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje w taki sam sposób, w jaki płatność otrzymał z zachowaniem wyłączenia od tej zasady w przypadku gdy: strony uzgodniły inną rejestrowaną formę dokonania zwrotu środków, sposób dokonania płatności wykracza poza narzędzia, jakimi dysponuje Sprzedający, w tym wypadku zwrot następuje w formie przelewu bankowego na wskazany rachunek. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z dokonaniem zwrotu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu środków do czasu otrzymania przedmiotu lub przedmiotów lub otrzymania dowodu nadania potwierdzonego przez przewoźnika, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedający zachowuje prawo do wstrzymania dokonania zwrotu środków do czasu otrzymania zwracanego kompletnego towaru wolnego od wad.

17e. Kupujący będzie zmuszony ponieść bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu, jeżeli wysokość tych kosztów przekracza najtańsze dostępne dla Sprzedającego oraz w przypadku transportu niestandardowego lub ponadgabarytowego wymagającego specjalnych warunków przewozowych.

17f. Jeżeli konsument nie dochował terminu i wykonuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość mimo uchybienia, ciąży na nim nadal obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione w ramach zawartej umowy. Kwotę zapłaty w przypadku umowy dopuszczającej takie zastosowanie oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem pełnych kwot za dostarczone przedmioty.

17g. Od dnia 01.01.2021 prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art.556 (4) Kodeksu cywilnego.

17h. Rozszerzone warunku odstąpienia od umowy przez podmioty ustawowo nieuprawnione do dokonywania zwrotów zawiera klauzula informacyjna zwana Polityką bezpieczeństwa.

18. Umowy z przedsiębiorcami.

Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie podmiotów gospodarczych nie będących konsumentami.

18a. Zgodnie z art. 558 ust.1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego nie będącego w myśl ustawy konsumentem zostaje wyłączona. Wyjątek stanowi nowelizacja obejmująca art.38a do ustawy z dnia 30 maja 2014r. i w odniesieniu do założeń przepisowych odwołuje do pkt.16; 16a; 16b; 16c; 16d OWH.

18b. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 7 dni kalendarzowych w płatności, w tym płatności z tytułu zaliczki, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia następnych umów oraz prawo do wstrzymania wykonania już zawartych umów bez względu na porządek chronologiczny z wyłączeniem prawa do roszczeń w stosunku do Sprzedającego. Sprzedający kierując się co do zasady ochroną swoich praw oraz dobrostanu pozostaje w możliwości ubiegania się o zadośćuczynienie na drodze sądowej lub w trybie negocjacji do jego ewentualnych strat powstałych w następstwie nie wywiązania się z umowy przez Kupującego.

18c. W przypadku nowo zawartej długofalowej umowy z podmiotem gospodarczym lub prawnym Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni kalendarzowych od jej zawarcia bez podawania przyczyny.

18d. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszających postanowienia umowy zawartej z podmiotem gospodarczym lub prawnym po stronie Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw oraz rozwiązania umowy z winy Kupującego jednocześnie przenosząc na niego ciężar pokrycia powstałych kosztów w procesie przygotowawczym niezrealizowanych dostaw (np. importu na zamówienie).

18e. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych lub wystąpienia czynników od Sprzedającego niezależnych (np. zaburzone łańcuchy dostaw), Kupujący nie pozostaje zwolniony z obowiązku uregulowania płatności lub ich części zarówno w przypadku zaliczki jak i dokonywanych opłat z góry.

18f. Z chwilą wydania rzeczy przewoźnikowi wszelkie korzyści i ciężary związane z produktami przechodzą na Kupującego będącego podmiotem gospodarczym lub prawnym z ryzykiem utraty lub uszkodzenia przedmiotów włącznie. W przypadku wystąpienia zdarzenia o takim charakterze, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktów nie będących w tym czasie w jego bezpośrednim posiadaniu. W przypadku dokonywanej dostawy w ramach umowy o odroczonej płatności stosuje się tą sama zasadę a wszelki ciężar dochodzenia praw i roszczeń wobec przewoźnika spoczywa na Kupującym a wobec sprzedającego Kupujący pozostaje nadal zobowiązany do uregulowania należności w terminie.

18g. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie nie będącymi efektem jego bezpośredniego działania.

18h. W przypadku dostawy dokonanej w oparciu o usługę przewoźnika Kupujący zobowiązany jest do zbadania przesyłki i dokonania oceny jej stanu w czasie, miejscu i sposobie wymaganym przez tego przewoźnika.

18i. Kupujący będący podmiotem gospodarczym lub prawnym będącym zobowiązanym umową z Sprzedającym ma prawo do jej odstąpienia z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

18j. Jakiekolwiek uchybienie lub nie wywiązanie się z realizacji umowy w terminie przez Sprzedającego w wyniku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dochowanie staranności lub terminu dostawy i nie będących od sprzedającego zależnymi - nie będzie obciążało Sprzedającego oraz nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Kupującego bez zachowania 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

18k. Sprzedający ponosi odpowiedzialność majątkową bez względu na jej podstawę prawną wyłącznie do wysokości zapłaconej zaliczki lub kwoty wynikającej z umowy w odniesieniu do zawartych zamówień z wyłączeniem odpowiedzialności za niezrealizowane i niesformułowane dotąd zamówienia. Jeżeli roszczenie jest związane z konkretnym produktem lub grupą produktów, odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wyrażonej w umowie ceny za ten produkt lub tą grupę produktów i  pomija się pozostałe jako nie związane z tym roszczeniem.

18l. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego wyłącznie za rzeczywiste szkody z tytułu nie wywiązania się z umowy przewidywane w momencie zawarcia umowy z wyłączeniem odpowiedzialności za przyszłe korzyści.

18ł. W przypadku Kupującego nie będącego konsumentem, wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami rozwiązywane będą w drodze dobrowolnego porozumienia stron lub na drodze sądowej w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Sprzedającego.

19. Postanowienia końcowe

19a. Wszystkie umowy zawierane są w języku zrozumiałym dla obydwu stron i na mocy zawartych ustaleń przed zawiązaniem zobowiązania.

19b. W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWH mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego lub międzynarodowego właściwego dla charakteru współpracy i geografii w relacji stron. W szczególności w oparciu o ustawę Kodeks Cywilny; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002r.; ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.

 

Pliki udostępnione:

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY - FORMULARZ OGÓLNY

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa