Prawo do odstąpienia od umowy

Umowy z Konsumentem.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentowi i osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w sposób ograniczony ustawowo) w ramach Ustawy o Prawach Konsumenta z zastosowaniem wyłączeń tego prawa w odniesieniu do umów lub ich części, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz.

Z zastrzeżeniem pkt.17a OWH Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem rzeczy (np. przesyłki kurierskiej). Prawo do odstąpienia nie dotyczy produktów oznaczonych jako bezzwrotne oraz wyprodukowanych na indywidualne zamówienie. Do skutecznego zachowania terminu odstąpienia konieczne jest wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem. Sposób i dane niezbędne do skutecznego wysłania oświadczenia zawarte są w pkt.2b OWH. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r znajduje się na końcu treści OWH.

Umowy z przedsiębiorcami.

Program Ochrony "5+" stanowi dobrowolną formę współpracy oferowaną przez Sprzedającego i nie może co do zasady być egzekwowana w kontekście bezwarunkowej wymagalności. Sprzedający obejmuje ochroną majątkową z tytułu zawartej polisy OC mienie, osoby i obiekty w granicach przewidywanych przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia wynikające z umowy zawartej z Ubezpieczycielem. (pkt. 18m Regulaminu OWH).

Rozszerzenie Programu Ochrony "5+" (pkt.18n Regulaminu OWH) w obszarze umożliwiającym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą lub podmiotom prawnym dokonującym zamówień w charakterze zawodowym do bezspornego zwrotu mienia o wartości brutto do kwoty 5000zł obejmuje przypadki uwarunkowane zasadami programu. W myśl ustalonych zasad w dniu 2 listopada 2022 roku bezwzględnie stosowanymi warunkami do dokonania zwrotu są:

- pisemne zgłoszenie drogą listowną (na adres siedziby firmy) lub elektroniczną na adres bok@suga.com.pl

- określenie daty przekazania zwracanego towaru, zakresu zwrotu, udostępnienie numeru konta bankowego

- dotyczy zamówień opłaconych z góry przelewem bankowym przed przekazaniem przewoźnikowi przedmiotu zamówienia i z wyłączeniem udziału w transakcji podmiotów trzecich będących finansującymi zakup lub współfinansującymi jak i z wyłączeniem prawa do zwrotu dla zamówień płatnych po przekazaniu przedmiotu zamówienia przewoźnikowi (tj. płatne przy odbiorze lub w przypadku płatności odroczonych)

- Sprzedający zachowuje prawo do dokonania przelewu w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania podpisanej faktury korygującej

- Kupujący zwraca towar nierozpieczętowany, w stanie w takim w jakim otrzymał w dniu dostawy, kompletny i wolny od wszelkich wad pod rygorem odmowy przyjęcia zwrotu i obciążenia zwracającego wszelkimi kosztami mogącymi wystąpić w następstwie wadliwie przeprowadzonej procedury zwrotu w tym przesyłki zwrotnej kurierskiej

- stosuje się ujednolicone standardy jakie obowiązują wszystkich zamawiających tj. prawo do odstąpienia nie dotyczy produktów oznaczonych jako bezzwrotne oraz wyprodukowanych na indywidualne zamówienie